ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Χρήστος Μουρίκης | Μέλος Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της
Γενικής
Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών | +30 6945 427 004+30 210 6400 150

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Χρήστος Μουρίκης

Μέλος Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της
Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

+30 6945 427 004+30 210 6400 150

ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Διερεύνηση & ανάλυση
όλων των δεδομένων της επιχείρησης

Σχεδιασμός στόχων & προϋπολογισμός κόστους
για όλους τους τομείς της επιχείρησης

Εφαρμογή & υλοποίηση στόχων και προϋπολογισμών
σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης

Αναδιάρθρωση μικρών-μεσαίων-μεγάλων επιχειρήσεων & οικονομικών μονάδων
Ιδιωτικού & Δημόσιου τομέα

Εξειδικευμένες υπηρεσίες βιώσιμης διαχείρισης οφειλών φυσικών προσώπων & επιχειρήσεων
εξειδικευμένη Διαχείριση Ρυθμισμένων /«Πράσινων» και Αρρύθμιστων /«Κόκκινων» οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ ) και προς τους Χρηματοδοτικούς Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα (Τράπεζες – Επενδυτικές εταιρείες ειδικού σκοπού δηλαδή funds)

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

 1. Ποια είναι η θέση της επιχείρησης στην αγορά;
 2. Πού θέλουμε να την οδηγήσουμε;
 3. Πώς θα την οδηγήσουμε εκεί που θέλουμε;

BUSINESS PLAN 360° ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

.01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ VS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Στρατηγική οικονομικής αποτελεσματικότητας
 • Επενδυτική πολιτική
 • Κατάσταση κερδών & ζημιών
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Πιστωτικός έλεγχος
 • Ισολογισμός
 • Οικονομικοί δείκτες / αριθμοδείκτες
 • Απασχολούμενο κεφάλαιο
 • Κέρδη προ φόρων, τόκων προβλέψεων & αποσβέσεων

.02
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ VS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 • Στρατηγικές επιλογές & Marketing
 • Συγκριτική αξιολόγηση Ανταγωνισμού
 • Στόχοι πωλήσεων
 • Στόχοι μικτού περιθωρίου κέρδους
 • Διαχείριση αποθεμάτων
 • Ταυτότητα προμηθευτών & πελατών
 • Δίκτυα διανομής

.03
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 • Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
 • Διαδικασίες & προδιαγραφές λειτουργίας (SOP’s)
 • Πληροφοριακά συστήματα (IT)

.04
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 • Περιγραφές θέσεων εργασίας & επαγγελματικές ευθύνες
 • Βασικοί δείκτες απόδοσης
 • Μισθοδοσία & σύστημα κινήτρων
 • Συστήματα αναγνώρισης και επιβράβευσης
 • Συστήματα προσλήψεων και επιλογών
 • Συστήματα μάθησης και εξέλιξης

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

Παρόλο που η μεθοδολογία του επιχειρείν είναι κοινή για όλα τα μεγέθη και τα είδη των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, η εξειδικευμένη γνώση σε συγκεκριμένους τομείς βοηθά στον γρηγορότερο προσδιορισμό των αναγκών της επιχείρησης.

Κάντε κλικ στην φωτογραφία του κάθε κλάδου και θα βρείτε χρήσιμους συνδέσμους (links) προκειμένου να πληροφορηθείτε για το θεσμικό πλαίσιο και τα δεδομένα για την κάθε μία αγορά ξεχωριστά.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τι επιλογές υπάρχουν;

 • Εξαγορές & πωλήσεις επιχειρήσεων
 • Εξαγορές & πωλήσεις εταιρικών μεριδίων (συμμετοχές)
 • Αγορές & πωλήσεις κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων

Τι να κάνουμε;

 • Τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης και των περιουσιακών της στοιχείων
 • Συνολικό προσδιορισμό, αξιολόγηση και διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων
 • Συνολική αποτύπωση της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της επιχείρησης στην αγορά

Δείτε την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά και πώληση εταιρειών,
εταιρικών μεριδίων και περιουσιακών στοιχείων

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ: ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

accounting-analytics-balance-black-and-white-209224 (1)

Αποτίμηση της Λογιστικής και Εμπορικής Αξίας της Επιχείρησης
Σύνταξη Ανεξάρτητης Έκθεσης για χρήση σε:

 • Χρηματοδοτήσεις
 • Επιδοτήσεις & επιχορηγήσεις
 • Μεταβιβάσεις & αγοραπωλησίες επιχειρήσεων

ΕΥΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ: Από 1.000 € έως 3.000 € (Τιμές χωρίς ΦΠΑ)

architecture-black-and-white-challenge-chance-277593

Προσδιορισμός & Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Κινδύνων.
Σύνταξη Ανεξάρτητης Έκθεσης – Γνωμοδότησης
ΕΥΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ: Από 1.000 € έως 3.000 € (Τιμές χωρίς ΦΠΑ)

abundance-bank-bank-notes-banking-259249

Διαχειριστικός Έλεγχος (Due Diligence)
Σύνταξη Ανεξάρτητης Έκθεσης – Διάγνωσης της υφιστάμενης
Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της Εταιρείας
ΕΥΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ: Από 5.000 € έως 12.000 € (Τιμές χωρίς ΦΠΑ)

Το εύρος χρέωσης αναφέρεται σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα
με ετήσιο κύκλο εργασιών από 100.000€ έως 50.000.000€ και για κάθε ένα ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Μια πολύ δυνατή ομάδα ανεξάρτητων επαγγελματιών είναι έτοιμη:

α. να διερευνήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες και να εντοπίσει επιχειρηματικούς κινδύνους και ρίσκα

β. να προσδιορίσει με ακρίβεια τη θέση της επιχείρησης στον οικονομικό χάρτη
καθώς και το παρόν και το μέλλον της

γ. να αυξήσει την απόδοση και τα κέρδη και να μηδενίσει τις ζημιές

δ. να αναδιοργανώσει την επιχείρηση και να την οδηγήσει στην ανάπτυξη

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Χρήστος Μουρίκης

Στρατηγική & Επιχειρηματική Μηχανική
Ιδρυτής Formula Business 360°

Μέλος Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της
Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους

Τel1
+30 6945 427 004

Tel2
+30 210 6400 150
E-mail
mourikisc4@gmail.com

Χρήστος Μουρίκης

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Στρατηγική & Επιχειρηματική Μηχανική
Ιδρυτής Formula Business 360°

Μέλος Μητρώου Εμπειρογνωμόνων Αναδιάρθρωσης Οφειλών της
Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους

Τel1
+30 6945 427 004

Tel2
+30 210 6400 150

E-mail
mourikisc4@gmail.com

 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ & ΜΕΛΕΤΕΣ