Όθων Καίσαρης

Σύμβουλος Πολιτικής / Διαχειριστής Προγραμμάτων

Επαγγελματικό Προφίλ

Προϋπηρεσία στην διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων, με εμπειρία στην συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη, την αναδιοργάνωση και ανασχεδιασμό δημόσιων φορέων και οργανισμών, το μεταναστευτικό, την εργασία και την εκπαίδευση

Κύρια καθήκοντα: Συντονισμός δραστηριοτήτων/ Πακέτων Εργασίας, οικονομική διαχείριση, σύνταξη παραδοτέων (μελέτες, έρευνα, επεξεργασία στοιχείων, κ.α.), διαχείριση Ομάδων Έργου, υλοποίηση συμβάσεων, σύνταξη Σχεδίων Δράσης
Συνεργασία με δημόσιους φορείς, εταιρείες συμβούλων και διεθνείς οργανισμούς/ ΜΚΟ (Ελλάδα, Κύπρο)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

09/2020 – 06/2021

Επιστημονικός Συνεργάτης/ Διαχειριστής Έργων

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Ίδρυμα Θ&Δ Τσάτσου) Αθήνα, Ελλάδα

• Διερεύνηση προσκλήσεων (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιδρύματα): συγκρότηση κοινοπραξιών, σύνταξη & υποβολή προτάσεων (Πακέτα Εργασίας, μεθοδολογία, κτλ.), σύνταξη προϋπολογισμού, κ.α.

• Διαχείριση Έργων ΕΣΠΑ: Υλοποίηση φυσικού αντικειμένου (έρευνα, σύνταξη παραδοτέων), οικονομική παρακολούθηση, συνεργασία με Διαχειριστικές Αρχές, συντονισμός εργασιών εξωτερικών συνεργατών

02/2020 – 08/2020

Διαχειριστής Έργων STRATIS Κοινωνία Πληροφοριών ΕΠΕ (Αθήνα, Ελλάδα)

Διαχείριση διακρατικών Έργων (INTERREG, EEA Grants 2014- 2021) με κύρια καθήκοντα:
• Παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε δημόσιους φορείς/ εταίρους Έργων

• Υλοποίηση δράσεων/ Πακέτων Εργασίας, σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων, σύνταξη παραδοτέων, επίβλεψη εργασιών εξωτερικών συνεργατών, σύνταξη όρων τευχών προκήρυξης, κ.α.

• Σύνταξη Εκθέσεων Προόδου & Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΟΠΣ), συμμετοχή σε συναντήσεις Εταίρων

12/2018 – 04/2019

– Συντονισμός υλοποίησης δράσεων/ Πακέτων Εργασίας, οικονομική διαχείριση, σύνταξη παραδοτέων (Πλάνα Διοίκησης Έργου, Επικοινωνίας, Εσωτερικής Αξιολόγησης), αναφορές στην Διαχειριστική Αρχή

– Επικεφαλής Εταίρος σε 2 κοινοπραξίες (11 εταίροι/ 9 χώρες, 6 εταίροι/ 6 χώρες): σύνταξη συμβάσεων και επίβλεψη υλοποίησης ορθής εκτέλεσης των εργασιών των εταίρων και εξωτερικών συνεργατών

• Διοργάνωση και συμμετοχή σε Συναντήσεις εργασίας, focus groups- Ενέργειες δημοσιότητας/ social media

02/2018 – 12/2018

Συντονιστής Έργου Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Λευκωσία, Κύπρος)

• Συντονισμός υλοποίησης δράσεων: Εντοπισμός του ωφελούμενου πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο & καταγραφή του στην Ηλεκτρονική Ιατρική Βάση Δεδομένων, συνεργασία με δημόσιες αρχές/ ΜΚΟ

• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (cultural mediators), διενέργεια εκπαιδεύσεων ιατρικού προσωπικού, συντονισμός και ενημέρωση εταίρων (Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας) για το Έργο και τον ΔΟΜ

• Μηνιαίες αναφορές, εξαγωγή και επεξεργασία στατιστικών, διενέργεια προμηθειών (εξοπλισμός)

04/2017 – 09/2017

Σύμβουλος Πολιτικής/ Επιστημονικός Συνεργάτης Βουλευτής (Αθήνα, Ελλάδα)

• Υποστήριξη στο κοινοβουλευτικό έργο: σύνταξη ομιλιών, πολιτικών παρεμβάσεων και (επ)ερωτήσεων/ Τροπολογιών/ Σύνδεσμος κόμματος/ ΚΟ με την ανάληψη κοινών κοινοβουλευτικών πρωτοβουλιών

• Διεύθυνση γραφείου: διαχείριση καθημερινού προγράμματος, συντονισμός ομάδας, επαφή με ΜΜΕ/ διαχείριση social media, προγραμματισμός συναντήσεων, εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις

• Eπεξεργασία πολιτικών θέσεων (μεταναστευτικό, ΕΕ, δημόσια διοίκηση, κ.α.) σε συνεργασία με το κόμμα

08/2016 – 03/2017

Διαχειριστής Έργου Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (Αθήνα, Ελλάδα)

• Επίβλεψη υλοποίησης δράσεων παροχής νομικής/ κοινωνικής βοήθειας/ υποστήριξης σε ωφελούμενους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νησιά 1ης υποδοχής)

• Διενέργεια προμηθειών (εξοπλισμός, ενοικίαση οχημάτων και γραφείων), παρακολούθηση συμβάσεων

• Οικονομική διαχείριση, επίβλεψη Ομάδας Έργου (≥100 άτομα), εξαγωγή στατιστικών, σύνταξη αναφορών

07/2015 – 03/2016
(σύμβαση λόγω άδειας μητρότητας)

Ειδικός Συνεργάτης Ασύλου (Προγράμματα) Υπηρεσία Ασύλου (Αθήνα, Ελλάδα)

(απόσπαση: International Catholic Migration Commission/ UNHCR)

• Τεχνική Υποστήριξη στην Υπηρεσία Ασύλου για την ορθή υλοποίηση των υπηρεσιών προς ωφελούμενους, συντονισμός της κοινοπραξίας και οικονομική διαχείριση, στο πλαίσιο δύο Έργων (ΕΕΑ Grants, AMIF)

• Σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους δωρητές (UNHCR, Ιδρύματα, ΜΚΟ, κ.α.), με σχεδιασμό των δράσεων και σύνταξη του προϋπολογισμού

• Σύνταξη, παρακολούθηση και επικαιροποίηση Σχεδίων Δράσης επιχειρησιακών αναγκών (2015, 2016)

04/2014 – 06/2015

Σύμβουλος/ Μέλος Ομάδας Έργων Δημοσίου Ευρωσύμβουλοι ΑΕ (Αθήνα, Ελλάδα)

• Τεχνική Υποστήριξη σε Δικαιούχους/ Αναθέτουσες Αρχές για τον σχεδιασμό και υλοποίηση Έργων: Σύνταξη Παραδοτέων, επίβλεψη υλοποίησης Πακέτων Εργασίας, συντονισμός Ομάδων Έργου/ κοινοπραξίας, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με δικαιούχους οργανισμούς

• Σύνταξη και υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, σύνταξη όρων/ προδιαγραφών διαγωνισμών

04/2013 – 12/2013

Συντονιστής Προγράμματος Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Αθήνα, Ελλάδα)

Συντονισμός υλοποίησης του Προγράμματος: διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, συλλογή και επεξεργασία στατιστικών, σύνταξη Εκθέσεων Προόδου, συμμετοχή σε συναντήσεις με Διαχειριστική Αρχή
Καθήκοντα Διαχειριστή Φορέα/ Διαχειριστικής Αρχής:
• Επίβλεψη της πορείας υλοποίησης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) των ενταγμένων Έργων (δικαιούχοι: κοινοπραξίες ΜΚΟ), επιτόπιες επιθεωρήσεις σε Κέντρα Υποδοχής και Φιλοξενίας
• Συντονισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας: εργασίες των Εξωτερικών Αξιολογητών/ Επιτροπής Επιλογής και Παρακολούθησης, εκπόνηση & παρακολούθηση Συμβάσεων με Τελικούς Δικαιούχους, κ.α.

01/2011 – 04/2013

Σύμβουλος Έργων ENOROS Consulting Ltd (Λευκωσία, Κύπρος)

Σύμβουλος/ Εμπειρογνώμονας/ Μέλος Ομάδων Έργου συγχρ/μενων Έργων Δημοσίου/ Διεθνών Έργων:
• Τεχνική Υποστήριξη Δικαιούχων, υλοποίηση Πακέτων Εργασίας, σύνταξη παραδοτέων, σύνταξη ΤΔΕ/ Εκθέσεων Προόδου, παρακολούθηση οικονομική υλοποίησης Συμβάσεων
• Σύνταξη όρων/ προδιαγραφών διαγωνισμών (τεχνικές προδιαγραφές, όροι εντολής, κ.α.)
• Προετοιμασία φακέλων/ σύνταξη προσφορών για Έργα Δημοσίου/ Διεθνή Έργα (MED, LLP, κ.α.)

03/2008 – 09/2010

Σύμβουλος Έργων Δημοσίου ΠΛΕΓΜΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ (Αθήνα, Ελλάδα)

• Σύνταξη και υποβολή φακέλων διεκδίκησης συγχρηματοδότησης Έργων για ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ
• Σύνταξη και κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την διοικητική/ οικονομική ολοκλήρωση Έργων
• Συμμετοχή σε ελέγχους Έργων Interreg III από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή
• Επιθεωρητής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Έργο ΣΤΥ, ΕΥΔ ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”), με κύρια καθήκοντα την διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και την Τεχνική Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής

02/2006 – 02/2008

Διαχειριστής Έργων/ Συνεργάτης Ερευνητής

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) Αθήνα, Ελλάδα
Διοικητική/ οικονομική διαχείριση Έργων ΥΔΑΣ/ Twinnings (Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία, Ιράν και Βουλγαρία):
• Οργάνωση και συντονισμός των προβλεπόμενων δράσεων (ταξίδια εμπειρογνωμοσύνης σεμινάρια, study visits), συνεργασία με εμπειρογνώμονες, οικονομική διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων
• Σύνταξη αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου προς τους Φορείς Χρηματοδότησης
Σύνταξη προτάσεων για προγράμματα ΥΔΑΣ/ EuropeAid/ Διδυμοποίησης, διενέργεια παρουσιάσεων

01/2004 – 08/2004

Συντονιστής Δράσεων, Ολυμπιακή Κατασκήνωση Νέων

Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ‘ΑΘΗΝΑ 2004′ Αθήνα Ελλάδα
• Διαμόρφωση και επίβλεψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων εντός εγκατάστασης και πανελλαδικά
• Συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του “ΑΘΗΝΑ 2004”, δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνικούς φορείς και εκπαιδευτικά/ πολιτιστικά ιδρύματα ενός λειτουργικού προγράμματος με εκπαιδευτικό προσανατολισμό

Εθελοντική Εργασία

05/2005 – 01/2006

Ασκούμενος, Τμήμα Επικοινωνίας και Προστασίας Προσφύγων- Ασκούμενος

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Αθήνα, Ελλάδα
Επεξεργασία στατιστικών αναλύσεων, μελέτη της Ελληνικής νομοθεσίας- Οργάνωση συναντήσεων με ευπαθείς πληθυσμούς και εκπροσώπους δημόσιων φορέων- Διενέργεια ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Εκπαίδευση

09/2000 – 09/2001
Μεταπτυχιακό (MA) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Βαθμός: 63%)
Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία

Πτυχιακή Εργασία: Ρόλος της ΕΕ στη εγκαθίδρυση θεσμών και Μετάβαση στη Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης

09/1997 – 07/2000

Προπτυχιακό (BSSc) στις Διεθνείς Σχέσεις με Πολιτική Επιστήμη (Βαθμός: 65%)
Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ Μπέρμιγχαμ, Μεγάλη Βρετανία

Πτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση της Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΟΚ/ ΕΕ στον πόλεμο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (1991-1995)

Επαγγελματικές/ Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

04/2008
• Εκλογικός Παρατηρητής (Προεδρικές Εκλογές 6ης/4/2008) Νίκσιτς, Μαυροβούνιο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

2000-01
• Μέλος, Επιτροπή Συνεργασίας Καθηγητών και Φοιτητών Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (Μεγάλη Βρετανία)

1998-99
• Πρόεδρος, Ελληνική Κοινότητα (Hellenic Society) Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ (Μεγάλη Βρετανία)

Άλλες Δραστηριότητες

Δημοσιεύσεις
• Γαλλία- Γερμανία: Στον δρόμο προς την ομοσπονδιοποίηση (20/06/2021):
https://www.citystatus.gr/point-of-view/gallia-germania-ston-dromo-pros-tin-omospondopoiisi
• Μικρό και επιτελικό σχήμα #not (flash.gr, 07/01/2021)
https://www.flash.gr/apopseis/1750640/mikro-kai-epiteliko-sxima-not
• Περί… Δημοκρατίας (Μεταρρύθμιση, 20/06/2020)
http://metarithmisi.gr/article-details.asp?id=37869
• Η «γνωστή- άγνωστη» Ευρώπη για την γενιά μας (www.euractiv.gr, 26/03/2019)

Η «γνωστή- άγνωστη» Ευρώπη για την γενιά μας


• Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι γιατί θέλω να γυρίσει σελίδα η χώρα μου

Αποφάσισα να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Ποτάμι γιατί θέλω να γυρίσει σελίδα η χώρα μου


• Tο μήνυμα των Γαλλικών εκλογών (Ελεύθερος Τύπος, 27.05.2017)

Το μήνυμα των γαλλικών εκλογών

Σεμινάρια
• Σεμινάριο “Training Seminar for International Electoral Observers”
Διοργάνωση: European Inter-University Centre for Human Rights και Democratization (Βενετία, Ιταλία), Δεκ.2013
• Σεμινάριο “Διαχείριση Έργων”, Διοργάνωση: ΠΛΕΓΜΑ ΑΕ (18/12/2008- 4/2/2009
• Σεμινάριο “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών, Προμηθειών”
Διοργάνωση: ΕΥΔ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”, Διενέργεια: 1-2/07/2008

Δημοσίευση / Διαλέξεις/ Εισηγήσεις
• Εισηγήσεις: “Τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα, ξυλόγλυπτα, παραδοσιακά υφαντά και στολές” και “Προϊόντα Ξύλου- Έπιπλο” Έργο: “Προώθηση/ Προβολή Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου” (ΠΕΠ Ηπείρου)
Διοργάνωση: ΠΛΕΓΜΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ (Αθήνα, Ελλάδα), Διενέργεια: Δεκέμβριος 2008
• Παρουσίαση Ελληνικής υποψηφιότητας/ EPLO για το Πρόγραμμα Διδυμοποίησης: “Improvement of the Capacity of the Border Police for the Full Implementation of the Schengen Acquis”
Διενέργεια:Yπουργείο Εσωτερικών Βουλγαρίας (Σόφια, Βουλγαρία), 18/6/2007
• Διαλέξεις: “Θεσμικά Όργανα της ΕΕ”, “Ευρωπαϊκό Σύνταγμα”, “Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης”
Διοργάνωση: Θρακικό Κέντρο Ευρωπαϊκού και Εθνικού Πολιτισμού (Κομοτηνή, Ελλάδα), 07/2007

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά: άριστη γνώση (4ετείς σπουδές), Γαλλικά: καλή γνώση εργασίας

Παράρτημα Α: Πίνακας Απασχόλησης σε Έργα